Afbeelding
Foto: Jeroen van de Sande

Droge Voeten: extra oplossingsvariant bij De Neul

Algemeen Natuur en Milieu

Sint-Oedenrode - Waterschap De Dommel en gemeente Meierijstad werken samen in het project 'Droge Voeten Sint-Oedenrode'. Daarin onderzoeken ze met welke maatregelen de kern en inwoners van Sint-Oedenrode beschermd worden in tijden van hoogwater. College van B&W van Meierijstad en het bestuur van Waterschap De Dommel hebben op 29 oktober ingestemd met het voorstel om een extra oplossingsvariant te onderzoeken. In die variant wordt het winterbed langs De Neul verbreed tot minimaal 25 meter en vervalt de aantakking van de Stille Dommel.

In maart 2019 viel de keuze op de hoogwatermaatregel Ruimte voor de Dommel. In de uitwerkingsfase daarna is het totale tracé opgesplitst in 4 deelgebieden: 't Laar, omgeving Hambrug, De Neul en Rijsingen-Zuid. Uitgangspunt in de deeloplossing voor De Neul was een verbreding van de bedding van de Dommel van 12 meter. Daarbij zou de Stille Dommel aangetakt worden. Bij hoog water kan dan water door de Stille Dommel afgevoerd worden.

Nieuw in beeld: winterbedding 25 meter
De herinrichting van de Dommel creëert ook kansen. Afgelopen maanden hebben veel inwoners en andere betrokkenen gebruik gemaakt van de uitnodiging wensen en ideeën in te brengen. Resultaat van dit intensieve participatieproces is dat er een nieuwe variant voor het onderdeel De Neul in beeld is gekomen: een winterbedding met een breedte van 25 meter en geen aantakking van de Stille Dommel. Deze variant voldoet aan de doelstelling voor Droge Voeten in Sint-Oedenrode, net als de oorspronkelijke varianten. Dat betekent dat in het vervolg van het ontwerpproces meer varianten uitgewerkt worden dan tot nu toe bekend. Ook hierbij zetten gemeente en waterschap in op maximale inbreng van de omgeving. Hoofddoel blijft het voldoen aan de noodzakelijke hoogwaterbescherming, via een breed gedragen plan.

Voorzieningen in De Neul
In De Neul bevinden zich nu verschillende maatschappelijke voorzieningen. Zoals het clubgebouw en steigerfaciliteiten van de Hooidonkse Kano Club, kantine en voetbalvelden van Rhode en de parkeervoorzieningen. In de verdere uitwerking wordt duidelijk welke aanpassingen van deze voorzieningen nodig en mogelijk zijn in elk van de varianten. Ook dienen groen, ecologie, recreatie en waterberging een plek te krijgen in De Neul.