Afbeelding
Foto: Henri van Hoorn

Parochiële Caritas Instelling 'De goede herder'

Verenigingen Zorg en Welzijn / Sint-Oedenrode

Sint-Oedenrode / Son en Breugel - De Heilige Odaparochie is in 2010 ontstaan uit de samenvoeging van de tot dan vijf parochies in Sint-Oedenrode en in 2012 werden daar de parochies van Son en Breugel aan toegevoegd. Op 1 juni 2015 werd de Parochiële Caritas Instelling (PCI) van deze parochie opgericht. 

Als naam werd gekozen voor 'De Goede Herder', waarmee verwezen wordt naar de kerk van Eerschot, die inmiddels aan de eredienst moest worden onttrokken. Maar natuurlijk verwijst de naam ook naar Jezus, die ons leert om als herders naar elkaar om te zien.
In de statuten staat onder andere dat de Parochiële Caritas Instelling "De Goede Herder" een dienst is van nabije en kleine hulp aan mensen die dit nodig hebben en willen accepteren, binnen de gemeenten Sint-Oedenrode en Son en Breugel, ongeacht geloof, ras, afkomst of status.

Wat betekent dit concreet?
In het leven van ieder mens doen zich op enig moment onverwachte gebeurtenissen voor. Men kan onder andere te maken krijgen met ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, het overlijden van een dierbare, echtscheiding, onvoorziene kosten die het inkomen te boven gaan.
Mensen weten soms de weg naar de juiste instanties niet te vinden of men kan geen beroep meer doen op algemene voorzieningen. PCI 'De Goede Herder' ziet het als haar taak om mensen juist dan te ondersteunen. Dit doen ze vanuit de geloofsgemeenschap door een luisterend oor te bieden, mee te zoeken naar oplossingen en incidenteel en op beperkte schaal door financiële ondersteuning te bieden.

Heeft U een hulpvraag?
Als andere instanties niet meer kunnen of willen helpen, bestaat nog altijd de mogelijkheid een beroep te doen op PCI 'De Goede Herder'. Na melding bij de parochie, mondeling, via 0413-477741 of secretariaat@heiligeodaparochie.nl nemen de vrijwilligers vanuit de PCI contact op met de hulpvrager. Samen wordt bekeken op welke manier zij iemand van dienst kunnen zijn. Dankzij de medewerking van de huis-aan-huisbladen DeMooiSonenbreugelKrant en DeMooiRooiKrant worden in korte artikelen geïnteresseerden de weg gewezen naar de juiste instanties, die kunnen helpen met oplossingen voor problemen van heel diverse aard. 
 
Wilt u ons helpen?
PCI 'De Goede Herder' is afhankelijk van de opbrengsten van collectes en van giften. De PCI is een ANBI-instelling. Een schenking aan de PCI is dus aftrekbaar van de belasting. Iedere gift is van harte welkom. Het bankrekeningnummer is NL08RABO0305365126 t.n.v. R.K. Parochie Heilige Oda.

Leden van PCI 'De Goede Herder'
Diaken Wilchard Cooijmans (voorzitter), José van Boxmeer (Penningmeester), Sjef den Uijl (secretaris), André vd Warenburg (lid), Wim van Kreij (lid) en  Thom van Dommelen (lid).