Afbeelding
Foto: Henri van Hoorn

Instanties over Boschvoort: De officiële kant van het verhaal

Gemeentenieuws Gemeentenieuws

Sint-Oedenrode - Het viel ons niet mee om antwoorden te krijgen op onze vragen hoe het nu precies zit met Boschvoort. Eigenaar Toon van der Zanden heeft er niet op gereageerd en de persattaché van het COA was enige dagen niet bereikbaar. Dit laatste bleek een technisch probleem bij COA, dat inmiddels is verholpen maar wel tot vertraging heeft geleid.

De gemeente
De raadscommissie van 1 december vorig jaar was de voorbode van de ontwikkelingen. Burgemeester Kees van Rooij sprak de aanwezige gemeenteraadsleden op voorhand streng toe. “Wij gaan niet zeggen bij die en die locatie doen we dit of dat. U zult nu de kaders moeten aangeven en op een aantal fronten zullen wij (B&W, red.) knopen moeten doorhakken.” Met groen licht voor die kaders gaf de gemeenteraad het college daarna, binnen die kaders, vrij spel. Het besluit, voor zover betrekking hebbend op asielzoekers, luidde samengevat als volgt:

- Opvang ca. 250 asielzoekers (voor heel Meierijstad) of zoveel meer als de regio nodig vindt
- Slimme combinaties met huisvesten andere doelgroepen
- Streven naar spreiding van opvang en huisvesting van de verschillende doelgroepen
- Zoeken naar kleinschalige oplossingen, centrale oplossingen waar noodzakelijk
- Innovatieve en onorthodoxe oplossingen niet uit de weg gaan

Onze vragen en de antwoorden:
Wie beheert de (tijdelijke) opvanglocatie van Boschvoort?
“Het COA beheert vanaf 1 april de locatie Boschvoort in nauw overleg met de gemeente.”

Waarom en door wie is de keuze gemaakt voor (jeugdige) asielzoekers en bijvoorbeeld niet voor Oekraïners? (ofwel heeft de gemeente hier écht geen invloed op?)
“Het COA was dringend op zoek naar geschikte locaties voor AMV’ers (alleenstaande minderjarige vluchtelingen, red.) en heeft gevraagd om de locatie Boschvoort tijdelijk te mogen benutten voor de opvang van deze groep. De gemeente heeft hier geen bezwaar tegen.”

Hoeveel asielzoekers/ vluchtelingen betreft momenteel de taakstelling voor Meierijstad?
“In de regio Noordoost-Brabant is afgesproken dat de gemeente Meierijstad circa 450 Oekraïense vluchtelingen opvangt en circa 300 asielzoekers.”

Wat is er waar van de bewering dat Meierijstad hier ver boven zit (ofwel wat zijn de cijfers?)
“Wij voldoen aan onze taakstelling en zitten hier zeker niet boven.”

Wie heeft initiatief genomen in de keuze voor Boschvoort?
“De gemeente heeft de eigenaar benaderd met de vraag of opvang een optie zou zijn.”

Wat is de stand van zaken/ planning m.b.t. de aanpassing van het bestemmingsplan?
“Hierover zijn wij nog in overleg met het COA”

Gaat het bestemmingsplan ook over de plaatsing van camera’s en veldverlichting met uitstraling naar de directe omgeving?
“Nee”

In hoeverre zijn de noodgedwongen vertrekkende bewoners rechteloos, als zij met bankafschriften kunnen aantonen dat ze er al een aantal jaren hebben gewoond?
“Er staan bij onze gemeente geen mensen ingeschreven in de Basis Registratie Personen (BRP) die in een chalet op het park Boschvoort wonen. Als deze mensen nu aangeven dat zij er woonden, dan wonen zij er illegaal. Net als ander woningzoekenden dienen deze mensen zich in te schrijven bij een van onze woningcorporaties als woningzoekenden. Net als voor andere woningzoekenden zal voor hen een wachttijd gelden. Wij gaan graag het gesprek met hen aan om te kijken of zij op een of andere manier van hulp of ondersteuning nodig of mogelijk is.”

Heeft de gemeente enige invloed of zicht op de toekomstige gang van zaken bij Boschvoort?
“De gemeente en het COA zijn continue in goed overleg met elkaar”

De gemeentepagina vermeldt Gedoogbeslissing noodopvang en vermeldt vervolgens alle opvanglocaties, met uitzondering van Boschvoort. Wat is hiervan de reden, en welk verschil in rechtsgevolg heeft dit tussen beide situaties?
“Boschvoort wordt gehuurd door COA. Het COA is dan ook de initiatiefnemer/aanvrager”

Het COA
Wie is het aanspreekpunt voor onze burgers bij opmerkingen, vragen of klachten over de a.s. bewoners: gemeente, eigenaar of COA? “Tot het moment van huur/ingebruikname is de gemeente aanspreekpunt voor communicatie over het azc. COA wordt eerste aanspreekpunt van omwonenden vanaf moment dat wij de locatie huren.”

Ons is verteld dat het COA €55,- per dag per inwoner vergoedt aan de eigenaar. Is deze informatie correct en indien niet, welk bedrag of welke financiële constructie is het dan wél? “Over vergoedingen voor locatiehuur doen we, vanuit bedrijfseconomische en concurrentiegevoelige (concurrenten van COA? – red) overwegingen geen uitspraken. We maken voor elke locatie aparte afspraken met de betreffende vastgoedeigenaar. Voor gemeenten zijn er standaard vergoedingen: https://www.coa.nl/nl/financiele-regelingen-voor-gemeenten”

Kunnen wij een model (huur-)contract of andere uitleg krijgen waaruit blijkt waaraan deze vergoeding moet worden besteed? (Dit i.v.m. bestaande klachten over o.a. de riolering) “Standaarhuurovereenkomsten voor bedrijfshuisvesting zijn gewoon te googelen. Maar uiteindelijk is elke gesloten huurovereenkomst, maatwerk. En die zijn om hierboven genoemde redenen niet openbaar.”

Welke rechtspositie hebben omwonenden van een AZC, als er geen sprake is van een gedoogbeslissing? M.a.w. hebben zij een mogelijkheid van Bezwaar en Beroep? “Indien voor de vestiging van een azc een ruimtelijke procedure gevoerd moet worden staat tegen besluiten hierin bezwaar en beroep open. De gemeenteraad of het college van B&W is het verantwoordelijke bestuursorgaan”

 Wie is in dat geval hun tegenpartij, gemeente, AZC of de eigenaar van het vakantiepark? “Zie antwoord op de vorige vraag”

Tot slot
Bij geen van beide instanties kregen wij concreet of eensluidend antwoord op onze vraag wat de bezwaar-en beroepsmogelijkheden zijn van de oorspronkelijke bewoners respectievelijk de omwonenden. Dat wringt, omdat de omwonenden hierover tegenstrijdige antwoorden zouden hebben gekregen. Onze vragen aan de eigenaar gingen onder meer over de camera’s en veldverlichting maar van hem kregen we dus geen reactie.

Om alles in een breder perspectief te zetten nog wat relativerende opmerkingen. We hebben gekeken naar de reviews van Boschvoort in Google maps en die zijn zonder meer positief, al kwamen die waarschijnlijk van tijdelijke bewoners.

Voor zo’n perspectief is het ook goed om te weten dat het ‘bekende’ AZC in Ter Apel tot dusver gemiddeld 2000 asielzoekers huisvest, en Boschvoort voorlopig maximaal 120.

Het licht is vanaf veraf te zien.
Het groene licht vanaf het park