Logo mooirooi.nl
Potentiële plekken voor windenergie.    | Fotonummer: 807d9e
Potentiële plekken voor windenergie.
Meierijstad

Meierijstad CO2-neutraal: waar komen wind- en zonneparken?

Meierijstad - Wat zijn de mogelijkheden voor opwekking van wind- en zonne-energie in het buitengebied van Meierijstad? Met het rapport "De toekomst van zon en wind in Meierijstad" geeft het college antwoorden op die vraag. Als de gemeenteraad het voorstel op 6 februari 2020 aanneemt, gaat in maart 2020 de inschrijving open van de eerste tranche voor 50 hectare zonneparken. Voor windparken zijn er zeer beperkt mogelijkheden. Het college presenteert vier zoekgebieden waarvoor vervolgonderzoek nog duidelijk moet maken of windturbines er daadwerkelijk haalbaar zijn.

Passen en meten
Om het buitengebied vitaal te houden is de gemeente Meierijstad sinds 2018 aan de slag met het project Vitaal Buitengebied. De agenda is samen met inwoners en veel belanghebbenden opgesteld. De roep om duidelijke kaders voor de opwekking van duurzame energie in het buitengebied is met voorrang opgepakt.

Gemeente Meierijstad heeft als doel om in 2050 CO2-neutraal te zijn, benadrukt duurzaamheidswethouder Harry van Rooijen nog maar eens: "Dat is een immense opgave. We kunnen en moéten aan twee knoppen draaien: Met z'n allen energie besparen én duurzame energie opwekken. Voor dat laatste hebben we, naast zonnepanelen op daken, zonneparken én windparken nodig. Daarom willen we zulke initiatieven positief benaderen. Tegelijk koesteren we ons mooie en waardevolle buitengebied en is de leefbaarheid en gezondheid van onze inwoners belangrijk". Met het rapport 'De toekomst van zon en wind in Meierijstad' geeft het college duidelijkheid; het maakt helder binnen welke kaders initiatieven mogelijk zijn en wanneer niet."

Zon: onderlinge kwaliteitsmeting
Plannen voor zonneparken indienen kan in het voorstel 1 keer per jaar. In de eerste tranche is ruimte voor 50 hectare. Een speciale commissie beoordeelt alle plannen tegelijk op kwaliteit en komt tot een voorkeursvolgorde. Hoofdvragen daarbij zijn: - Zijn locatiekeuze, omvang en inpassing passend bij het landschapstype? - Is er sprake van meerwaarde door combinatie van het zonnepark met 'n andere functie? - Participatie van omgeving is vereist: in proces en financieel Het college beslist daarna welke deelnemers hun initiatief mogen uitwerken.

Wind: vervolgonderzoek in vier zoekgebieden
Voor windparken geldt een andere aanpak. Kansrijk zijn gebieden met een zekere grootschaligheid die samengaat met de schaal van windturbines: bedrijventerreinen, grote infrastructurele werken en open productielandschappen. Maar veel gebieden vallen al op voorhand af vanwege belemmerende factoren (bijv. aanvliegroutes Eindhoven en Volkel). Resultaat na deze screening is een kaart met 4 globale zoekgebieden. De gemeente gaat in 2021 zelf vervolgonderzoek doen. De opzet van dit vervolgonderzoek (plan van aanpak) wordt eind 2020 aan de gemeenteraad voorgelegd. "Zelfs in een gemeente als Meierijstad, met een groot buitengebied, zijn de mogelijkheden erg beperkt wat betreft de mogelijke windlocaties; en we houden er rekening mee dat er nog afvallen in het vervolgonderzoek. Bovendien zien we nu al dat deze gebieden zich alleen lenen voor kleine aantallen. Al met al wordt het nog een hele toer voor ons om Meierijstad CO2-neutraal te krijgen", aldus wethouder Jan Goijaarts, bestuurlijk trekker voor het project Vitaal Buitengebied.

Meer berichten
 

Wat vindt u?

Ziet u drugsgebruik in uw omgeving?Reageren!