Gemeenteberichten week 44

Roois nieuws
Agenda

Openbare raadsvergadering

De gemeenteraad van Sint-Oedenrode vergadert op donderdag 8 november a.s. De vergadering begint om 17.00 uur. Op de voorlopige agenda voor deze openbare vergadering komen de volgende onderwerpen voor:
-investering Ple1n Belastingen op het gebied van automatisering
-goedkeuring begroting 2013 van de Stichting Fonds Sociale Volkshuisvesting Sint-Oedenrode
-vaststelling 2e Berap 2012
-vaststelling van de gemeentebegroting 2013 en de meerjarenbegroting 2014-2016
-vaststelling ombuigingen 2013 inclusief ombuigingspakket 2013-2016

Tenzij anders aangegeven, is spreekrecht over genoemde agendapunten mogelijk. Iedereen die gebruik wil maken van het spreekrecht dient dit ten minste 48 uur voor aanvang van de vergadering te melden bij de griffier (tel. 0413-481911) of per e-mail: griffie@sint-oedenrode.nl  
De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken liggen voor iedereen ter inzage in het publieksplein van het gemeentehuis op werkdagen van 09.00 - 12.30 uur. De stukken zijn ook in te zien via www.sint-oedenrode.nl  

Vergadering Monumentencommissie

Op dinsdag 6 november 2012 vindt er een openbare vergadering van de Monumentencommissie plaats in het gemeentehuis van Sint-Oedenrode. De vergadering begint om 19.30 uur.
De agenda kunt u vinden op de website www.sint-oedenrode.nl  onder Actueel bij het onderdeel Vergaderingen

-------------------------------------------------------------

Kennisgeving (anterieure) overeenkomst met Parkzicht Kienehoef

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sint-Oedenrode maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeente op 17 oktober 2012 een (anterieure) overeenkomst tot samenwerking heeft gesloten met Parkzicht Kienehoef VOF.

Samenwerkingsovereenkomst
Partijen beogen door middel van het sluiten van deze overeenkomst de voorwaarden en condities vast te leggen met betrekking tot de ontwikkeling van het plangebied, het noordelijk deel van park De Kienehoef. Onderdeel van deze ontwikkeling is de realisatie van een horecavoorziening, een bezoekerscentrum voor Het Groene Woud en aanvullende dagrecreatieve voorzieningen. De gemeente verleent medewerking aan een planologische procedure om de ontwikkeling mogelijk te maken. Ook het kostenverhaal is geregeld.

Inzage
Conform het gestelde in artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), ligt vanaf 31 oktober 2012 een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ter inzage op het gemeentehuis, burgemeester Wernerplein1 te Sint-Oedenrode. Over de overeenkomst kunnen geen zienswijzen/bezwaren worden ingediend.

--------------------------------------------------------------

Slootveegregeling gemeente Sint-Oedenrode 2012

De gemeente Sint-Oedenrode heeft een afzonderlijke slootveegregeling voor het maaien van sloten.

De meeste bermsloten zijn eigendom van de gemeente Sint-Oedenrode.
Maar dat betekent niet dat de gemeente voor het volledige onderhoud zorgt. Eigenaren van de percelen die grenzen aan deze bermsloten hebben een onderhoudsplicht. Zij zijn verantwoordelijk voor de staat van onderhoud van de sloot.
Dat is zo geregeld in de Provinciale Verordening Waterhuishouding en de Waterschapskeur. Door de werkzaamheden gezamenlijk uit te voeren worden kosten gedeeld.

Eigenaren van de percelen grenzend aan een water (sloot) moeten de sloten maaien en het slootveegsel bij elkaar vegen op eigen kosten. Aansluitend meld de grondeigenaar bij de gemeente Sint-Oedenrode dat de maaiwerkzaamheden uitgevoerd zijn, via de meldingenlijn (0413) 481 376. De gemeente vervoert het slootveegsel naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf. Dit vervoer is voor rekening van de gemeente.

Uitzonderingen
De gemeente onderhoudt (structureel) bepaalde locaties zelf. Het gaat dan om sloten die vallen onder de schouw door het Waterschap, sloten waarin het water van aanliggende wegen wordt afgevoerd en sloten waarover met het Waterschap afzonderlijke afspraken zijn gemaakt.

Meer informatie
De geldende voorwaarden kunt u vinden op de website www.sint-oedenrode.nl . Maar u kunt ook bellen met de gemeentewerf via het telefoonnummer (0413) 481 376.

-----------------------------------------------------------------

Straatverlichting

Goede straatverlichting vergroot de veiligheid en het woongenot. Als de avonden langer worden, wordt goede openbare verlichting steeds belangrijker. Daarom is het belangrijk dat een defect aan de straatverlichting snel hersteld wordt. Niet altijd heeft de gemeente meteen in de gaten dat een lamp het niet meer doet. U kunt ons daarbij helpen.

Wanneer u ziet dat er ergens een lamp stuk is, dan kunt u dit melden. Defecte lampen kunt u alléén opnemen tussen het moment dat de lichtmasten’s avonds aangaan en 24:00 uur. Om energie te beparen wordt een deel van de verlichting na 24:00 uur uitgeschakeld. De storingen worden tijdens een periode van twee weken verzameld, en dan aan een bedrijf ter reparatie doorgegeven. Het is mogelijk dat een storing niet direct te verhelpen is, maar doorgestuurd moet worden aan Enexis, omdat het een kabelstoring is.

Hoe geeft u een melding door?
De gemeente weten in welke straat de lichtmast staat en wat het nummer van de lichtmast is. Dit nummer staat op ongeveer 2 m hoogte aan de straatzijde.
Dit kunt u melden via de telefoonnummer (0413) 481 376 of via de website www.sint-oedenrode.nl .

Alvast bedankt voor uw medewerking.

-------------------------------------------------------------

Meldingen
 
Gevonden en verloren voorwerpen

Verloren voorwerpen
- Gif-groene regenbroek
- ID-kaart
- Zwarte Canon camera

Er zijn geen gevonden voorwerpen.

------------------------------------------------------------

Evenementen

Melding naar aanleiding van eerder verleende meerjarenvergunning
- Van Comité Intocht Sint-Nicolaas Nijnsel voor het houden van de intocht van Sint-Nicolaas op 2 december
2012 te Nijnsel.

Verkeersmaatregel
In verband met de Marathon van Rooi zullen op 4 november 2012 de volgende wegen afgesloten zijn voor het verkeer:
- Zwembadweg vanaf 07.30 uur tot 18.30 uur vanaf de camping tot aan de Schootsedijk.
De volgende wegen van het parcours worden tijdelijk afgesloten als de deelnemers passeren:
- Hoogeind en Bobbenagelseweg vanaf 11.00 uur tot 11.30 uur
- Liempdseweg tussen Bobbenagel en Kremselen vanaf 11.10 uur tot 11.45 uur.

-----------------------------------------------------------

Huisvuil

Inzameling oud papier

Donderdag 1 november
- KVO Nijnsel; papiercontainer aan de achterzijde van de Beckart vanaf 07.00 uur
- Buurtvereniging Vressel; container donderdag de hele dag op parkeerplaats tegenover de Vresselse
Hut

Vrijdag 2 november
- Buurtvereniging Vressel tot 15.00 uur op parkeerplaats tegenover de Vresselse Hut

Zaterdag 3 november
- Ouderraad van basisschool Sint-Petrus; container tegenover speeltuin van 10.00 tot 12.00 uur

Permanente inzameling
- Buurtschap Oud-Rijsingen; papiercontainer tegenover Ollandseweg 98 van maandag t/m zaterdag.
Tijdens de wintertijd van 08.00 uur tot 17.00 uur.

Huis aan huis kledinginzameling

Op dinsdag 6 november (postcodegebied 5491) en donderdag 8 november (postcodegebied 5492) zamelt het Leger des Heils ReShare in de bebouwde kommen van de gemeente Sint-Oedenrode huis-aan-huis kleding in. Voor meer informatie kijk op onze website.

------------------------------------------------------------

Vergunningen

Omgevingsvergunningen
(Een omgevingsvergunning kan verschillende activiteiten bevatten bijvoorbeeld bouwen, milieu, kappen van bomen, slopen enzovoort. Wij publiceren het project.)
Voor de procedures kijk op de website www.sint-oedenrode.nl/actueel/bekendmakingen

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres Postcode Ingekomen Omschrijving
Schijndelse Heide 4 5491 TG 17-10-2012 Milieuneutraal veranderen agrarisch bedrijf
Marijnenstraat 18 5491 CT 24-10-2012 Plaatsen scheidingsmuur
Hoogstraat 10 5492 VW 24-10-2012 Kappen 3 bomen
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning is uitsluitend ter kennisgeving.

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres Postcode Besluit
verzonden Omschrijving
Nieuwenhuizen t.o. nr. 1 ------ 23-10-2012 Kappen van 5 eiken met herplant
Airborneweg thv nr. 51 ------ 23-10-2012 Kappen van 2 eiken met herplant
Scheperweg nabij Stekelbrem ------ 23-10-2012 Kappen van 1 eik met herplant
Kinderbos tussen Hoogeind en Kinderbos 7 ------ 24-10-2012 Kappen van 1 eik en 3 berken
Spierkesweg 11 5491 RJ 25-10-2012 Bouwen centraal afzuigkanaal en wijziging op eerder verleende vergunning
Den Ekker 1 a 5491 ZK 29-10-2012 Bouwen sportkooi
Hierop is procedure 1 van toepassing.

Verleende uitgebreide omgevingsvergunning
Adres                  Postcode Besluit
                                          verzonden    Omschrijving
Ollandseweg 148 5491 XC 29-10-2012 Brandveilig gebruik tbv huisvesting seizoenarbeiders
Hierop is procedure 3 van toepassing