Gemeenteberichten week 16

Roois nieuws Gemeentenieuws
Voornemen tot de onttrekking van de zijstraat van de Bobbenagelseweg (ter hoogte van huisnummer 10a) aan de openbaarheid van verkeer.

Burgemeester en wethouders zijn voornemens om de zijstraat van de Bobbenagelseweg, die is gelegen tussen Bobbenagelseweg 8 en Bobbenagelseweg 10a, te verkopen. Het is een openbare weg die de voornoemde percelen ontsloot. Omdat Bobbenagelseweg 8 inmiddels beschikt over een eigen uitweg op de Bobbenagelseweg, kan de weg aan de openbaarheid worden onttrokken. Burgemeester en wethouders zijn daarom voornemens weg aan de openbaarheid van verkeer te onttrekken.

Voor een besluit tot onttrekking aan de openbaarheid van verkeer moet een uitgebreide procedure worden doorlopen. Belanghebbenden worden uitgenodigd hun zienswijzen tegen de voorgenomen onttrekking aan de openbaarheid van verkeer in te brengen. De eventuele zienswijzen worden dan bij de besluitvorming betrokken.

Belanghebbenden kunnen hun zienswijze tegen de voorgenomen onttrekking schriftelijk kenbaar kunnen maken bij het college van burgemeester en wethouders. De zienswijzen moeten binnen zes weken na deze publicatie worden gericht aan het college. Gedurende de termijn van zes weken liggen een concept-besluit, een situatieschets en een luchtfoto van de situatie ter inzage in het gemeentehuis. Een en ander kan daar tijdens de openingstijden van het gemeentehuis worden ingezien.

------------------------------------------------------------

Bekendmaking Beleidsplan Wmo 2012-2015

Bekendmaking Beleidsplan Wmo 2012-2015 ‘Door Kanteling in Balans’, gemeente Sint-Oedenrode 2012

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sint-Oedenrode maakt bekend dat de gemeenteraad op 26 januari 2012 het “Beleidsplan Wmo 2012-2015 ‘Door Kanteling in Balans’, gemeente Sint-Oedenrode” heeft vastgesteld.
Het beleidsplan treedt per 2012 in werking en ligt met ingang van 23 april 2012 gedurende 6 weken ter inzage op het publieksplein in het gemeentehuis. Het publieksplein is iedere werkdag geopend van 9.00 tot 12.30 uur.

Team Werk, Inkomen en Zorg

-------------------------------------------------------------

Inloopavond aanleg definitieve verharding Langesteeg oost

zuidelijk gedeelte: Beelstraat, De Geerstraat, Den Uylstraat, Dreesstraat en Gerbrandystraat)

De eerste schets voor de aanleg van de definitieve verharding in de Langesteeg oost (zuidelijk gedeelte) is klaar. Voordat wij de definitieve tekening maken willen we de plannen met de belanghebbenden bespreken.
Daarom houden wij op maandag 23 april 2012 tussen 19.00 uur en 21.00 uur een inloopavond in de raadszaal van het gemeentehuis. Dan kunt u met ons over de plannen van gedachten wisselen. Wethouder Dekkers en de ontwerpers staan u dan te woord.
Wij willen uw ideeën zoveel mogelijk in de definitieve tekening verwerken. Er zijn natuurlijk wel kaders waarbinnen we moeten werken. Ook is deze schets gebaseerd op ervaring van de bestaande inrichting aan de westzijde van de Gerbrandystraat.
Toch is er voldoende waar u als belanghebbenden een zegje over heeft. Misschien hebt u wel veel betere ideeën dan wij. Nu is het moment om uw mening te geven.
Kortom het is zeker de moeite waard om de inloopavond te bezoeken.

Team Infrastructuur en Groen 

--------------------------------------------------------------

Spreekuur burgemeester

Het spreekuur van de burgemeester van maandag 23 april 2012 vervalt.

Team Bestuur & Organisatie 

-------------------------------------------------------------

Agenda

Vergadering Voorbereidingscommissie op donderdag 26 april 2012

In de openbare vergadering van de Voorbereidingscommissie van donderdag 26 april 2012 wordt de opiniërende Nota Ombuigingen beheer openbare ruimte behandeld. In afwijking van de gebruikelijke aanvangstijd begint de commissievergadering om 19.00 uur. Aansluitend is om 20.00 uur de raadsvergadering.
De nota Ombuigingen beheer openbare ruimte stond eerder geagendeerd voor de commissievergadering van 12 april jl., maar moest door omstandigheden worden doorgeschoven.

De Voorbereidingscommissie vergadert in de raadzaal van het gemeentehuis. Er is geen voorafgaand technisch beraad. Er is in verband met de eerdere agendering van het onderwerp geen spreekrecht mogelijk.
De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken liggen voor iedereen ter inzage op werkdagen vanaf aanstaande vrijdag van 09.00 - 12.30 uur, maar zijn ook te raadplegen op de website van de gemeente.

Griffie

Openbare raadsvergadering

De gemeenteraad van Sint-Oedenrode vergadert op donderdag 26 april a.s. De vergadering begint om 20.00 uur. Op de voorlopige agenda voor deze openbare vergadering komen de volgende onderwerpen voor:
- benoeming wethouder
- vaststelling iWop Kienehoef/Kinderbos/Cathalijne
- vaststelling bestemmingsplan Ollandseweg 117 e.o.
- vaststelling ‘Verordening inzake de winkeltijden Sint-Oedenrode’
- vaststelling kadernota samenwerking
- aanpassing minimabeleid op onderdelen
- vaststelling procedure voorbereiding Programmabegroting 2013

Tenzij anders aangegeven, is spreekrecht over genoemde agendapunten mogelijk. Iedereen die gebruik wil maken van het spreekrecht dient dit ten minste 48 uur voor aanvang van de vergadering te melden bij de griffier (tel. 0413-481911) of per e-mail: griffie@sint-oedenrode.nl  
De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken liggen voor iedereen ter inzage in het publieksplein van het gemeentehuis op werkdagen van 09.00 - 12.30 uur. De stukken zijn ook in te zien via www.sint-oedenrode.nl  

Griffie

--------------------------------------------------------------

Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode maken als bevoegd gezag, gelet op artikel 7.17, lid 4a, van de Wet milieubeheer, het volgende bekend.

Op 30 juni 2011, laatste aanvulling 27 maart 2012 heeft Mts. M.H.O. Verboort, T.A.A. Verboort en Verboort Sint-Oedenrode BV medegedeeld dat zij voornemens is uit te breiden middels het oprichten van een nieuwe stal voor 2.940 vleesvarkens en het wijzigen van bestaande stallen voor het houden van 140 zoogkoeien aan de Nieuwenhuizen 2 en 9 te Sint-Oedenrode. Deze activiteit is onderworpen aan een milieueffectrapportage beoordeling ingevolge het Besluit milieueffectrapportage 1994 jo. artikel 7.2 lid 1 onder b van de Wet milieubeheer.

Burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode hebben besloten dat door Mts. M.H.O. Verboort, T.A.A. Verboort en Verboort Sint-Oedenrode BV géén milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld, alvorens een definitieve beslissing wordt genomen op een aanvraag om omgevingsvergunning krachtens artikel 2.1 lid 1 onder e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor de voorgenomen activiteit. Naar de mening van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode leidt de voorgenomen activiteit, gezien de omstandigheden waaronder zij wordt ondernomen, niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

Het besluit en de overige stukken liggen vanaf donderdag 19 april 2012 gedurende zes weken ter inzage op het Publieksplein in het gemeentehuis, Burgemeester Wernerplein 1, op werkdagen van 09.00 uur tot 12.30 uur en desgevraagd na telefonische afspraak ook op maandag van 16.00 uur tot 18.30 uur. Desgewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven.

Het besluit dient te worden aangemerkt als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht en is niet vatbaar voor bezwaar en beroep van derden. Dit kan bij vergunningverlening in het kader van de Wabo aan de orde worden gesteld. 

----------------------------------------------------------

Huisvuil

Inzameling oud papier

Donderdag 19 april
- KVO Nijnsel; papiercontainer aan de achterzijde van de Beckart vanaf 07.00 uur

Zaterdag 21 april
- Ouderraad van basisschool Sint-Petrus; container tegenover speeltuin van 10.00 tot 12.00 uur;
- Sint-Joris; container op het terrein achter de Boerenbondwinkel van 09.00 tot 12.00 uur;
- Ouderraad basisschool Sint Franciscusschool; container bij school van 10.00 tot 12.00 uur;
- C.V. De Klotjes; container aan de Julianastraat tussen sportzaal en openbare basisschool van 10.00 tot 14.00 uur;
- Ouderraad basisschool Dommelrode; container op parkeerterrein bij cultureelcentrum Mariëndael zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur;

Maandag 23 april
- W.s.v. EJOS; oud papier wordt opgehaald in de wijken Armenhoef, Dommelrode, Eerschot, Haverland en Centrum vanaf 18.30 uur

Permanente inzameling
- Buurtschap Oud-Rijsingen; papiercontainer tegenover Ollandseweg 98 van maandag t/m zaterdag. Tijdens de zomertijd van 08.00 tot 20.00 uur.

Team Economie, Vrije tijd en Onderwijs 

-------------------------------------------------------------

Vergunningen

Omgevingsvergunningen
(Een omgevingsvergunning kan verschillende activiteiten bevatten bijvoorbeeld bouwen, milieu, kappen van bomen, slopen enzovoort. Wij publiceren het project.)

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres Postcode Ingekomen Omschrijving
Heistraat 26 5491 BC 28-03-2012 Uitbreiden woonhuis
Odendael 1 5492 CT 30-03-2012 Maken deur en raam tbv realiseren terras op uitbouw
Verwestraat 8 a 5491 BZ 02-04-2012 Aanpassen carport
Dommelpark 3 5492 DD 30-03-2012 Kappen 3 bomen
Lieshoutsedijk 37 a 5491 RV 03-04-2012 Kappen 7 bomen
Past. Smitsstraat 40 5491 XP 05-04-2012 Kappen 1 eikenboom

De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning is uitsluitend ter kennisgeving.

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres                    Postcode Besluit
                                            verzonden Omschrijving
Lieshoutsedijk 10   5491 SN 06-04-2012 Slopen 2 bijgebouwen
Hei-eind 1              5491 PM 12-04-2012 Slopen bedrijfsgebouw

Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader).

Ontwerpbesluit uitgebreide omgevingsvergunning
Adres                     Postcode Omschrijving
Jekschotseweg 13a 5491 RB Wijziging vergunning pluimveestal en tijdelijke inrit

Hierop is procedure 2 van toepassing (zie procedurekader). De stukken liggen met ingang van donderdag 19 april 2012 ter inzage.

Meldingen ingevolge Algemene maatregel van Bestuur
Adres inrichting             Postcode Omschrijving
Hertog Hendrikstraat 6 5492 BB  Veranderen van horeca-inrichting ingevolge het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer.
Hoek Dommelpark – van Rijckevorsel van Kessellaan - Oprichten van rioolgemaal ingevolge het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer.
Bovengenoemde meldingen liggen gedurende twee weken ter inzage. 

------------------------------------------------------------ 

De toekomst van de gemeente? Ook úw toekomst!

Er spelen allerlei ontwikkelingen, waar ook Sint-Oedenrode mee te maken heeft of krijgt. Om goed voorbereid te zijn op deze toekomst wil de gemeente kijken of we met de huidige visie op koers liggen. Het kan ook zijn dat we misschien (enigszins) van koers moeten wijzigen.

Het is belangrijk om als gemeente een duidelijke visie te hebben: het is bij wijze van spreken een voorstelling van de toekomst van onze gemeente. Een visie geeft een kort en helder antwoord op de vraag: hoe zien wij de gemeente Sint-Oedenrode in de wereld van morgen?

Op basis van de visie kan het gemeentebestuur keuzes maken en doelstellingen formuleren die Sint-Oedenrode de gewenste richting opsturen. Welke projecten moeten er op de agenda? Welke optie brengt ons in de gewenste richting, en welke zet ons op een zijspoor? De visie is de basis voor al onze acties.

Verschillende doelgroepen hebben hierover gediscussieerd tijdens drie participatiebijeenkomsten. Onderwerp van gesprek waren de thema’s
- Vitaal platteland;
- Woningbouw en Leefbaarheid;
- Economie en Ruimtelijke Ontwikkeling.
Een groep van frisdenkers regisseert de discussies en zal ook adviseren bij het trekken van conclusies na deze bijeenkomsten. De resultaten van de participatieavonden betrekken we bij het opstellen van het zogeheten herijkingdocument.
De eerste resultaten delen we op 19 april aanstaande in de commissievergadering. Deze vergadering vangt aan om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Mocht u nog willen reageren?
Schroom niet, ook uw mening telt: stuur een e-mail naar herijkingvisie@sint-oedenrode.nl. En dat hoeft echt niet nog vóór 19 april, ook daarna is uw reactie nog welkom. Belangrijk, want de visie moet “de rode draad” ofwel “de Rooise Draad” worden bij al het handelen van bestuur en medewerkers van de gemeente Sint-Oedenrode. Iedereen moet weten welke kant we opgaan!

Uiteindelijk is het de bedoeling dat de gemeenteraad op 21 juni 2012 het herijkingsdocument behandelt. 

-----------------------------------------------------------

Meldingen

Gevonden en Verloren Voorwerpen

Verloren voorwerpen
- Bankpas
- Zwarte herenportemonnee met inhoud vispas/europas
- Zwarte damesportemonnee met inhoud
- Mobiel HTC zilverkleur
- Herenhorloge goud/zilverkleur
- Gehoorapparaat links beige
- Zwarte regenjas Burberry
- Gouden ketting met hanger

Team Klant Contact Centrum 

---------------------------------------------------------

Evenementen

Bekendmaking ingekomen aanvragen (evenementen)vergunningen en verleende vergunningen, ontheffingen en te treffen verkeersmaatregelen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor de gemeente Sint-Oedenrode.

Ingekomen aanvragen
In de periode van 10 tot en met 16 april 2012 zijn de volgende aanvragen bij de gemeente ingekomen:
- Van voetbalvereniging Rhode voor het organiseren van het beachsoccertoernooi van 26 tot en met 28 mei 2012 op het evenemententerrein bij sportpark de Neul te Sint-Oedenrode.
- Van MHC voor het organiseren van een minikamp op 17 en 18 augustus 2012 op het paviljoen van MHC aan de Bremhorst te Sint-Oedenrode.
- Van Café Oud Nijnsel voor het organiseren van festiviteiten tijden de kermis en het EK van 8 tot en met 12 juni 2012 in de Azaleastraat te Nijnsel.
- Van het Arabisch Volbloed Stamboek voor het organiseren van het Arabian Horse Weekend op 16 en 17 juni 2012 in manege de Pijnhorst te Sint-Oedenrode.
- Van Voetbalvereniging Rhode voor het organiseren van een kofferbakverkoop op 20 mei 2012 op de parkeerplaats van sportpark de Neul te Sint-Oedenrode.

Tegen voornoemde binnengekomen aanvraag (evenementen)vergunning staat nog geen bezwaar open.

Verleende verklaringen van geen bezwaar
- Aan buurtvereniging “Den Berg” uit Liempde voor het organiseren van een wandel-avond-driedaagse van 23 tot en met 25 mei 2012.

Melding vergunningsvrije evenementen
- Van OBS de Springplank voor het organiseren van een sponsorloop op 19 april 2012 van 12.30 tot en met 15.00 uur in park Kienehoef te Sint-Oedenrode.
- Van de heer A. Buiting voor het vissen in de vijvers van park Kienehoef in Sint-Oedenrode op 16 juli 2012 van 14.00 uur tot en met 16.30 uur.

Melding meerjarenvergunning
- Van Oranjevereniging Sint-Oedenrode voor het organiseren van Koninginnedag 2012 op 29 en 30 april 2012 in het centrum van Sint-Oedenrode.

Team Economie, Vrije tijd en Onderwijs 

---------------------------------------------------------

Vooraankondiging bestemmingsplan “Herziening Buitengebied, Ollandseweg 119”

Burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode maken op grond van artikel 1.3.1. Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij voornemens zijn om een bestemmingsplan op te stellen voor het definitief bestemmen van de zorginstelling Zorgokee aan de Ollandseweg 119 te Sint-Oedenrode. Tevens is de initiatiefnemer voornemens een bedrijfsgebouw te herbouwen op een andere locatie en een ruimte-voor-ruimte woning te realiseren.

Vooraankondiging bestemmingsplan “Vakantiepark Boschvoort”

Burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode maken op grond van artikel 1.3.1. Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij voornemens zijn om een bestemmingsplan op te stellen voor de realisering van een vakantiepark als uitbreiding van de bestaande recreatiebestemming aan de Koeveringsedijk 5 in Sint-Oedenrode. De naam van het op te stellen bestemmingsplan is “Vakantiepark Boschvoort”.
Het “Vakantiepark Boschvoort” bestaat uit 11 dubbele vakantiebungalows, en 4 enkele vakantiebungalows, een grasveld voor 17 toeristische standplaatsen voor tenten, campers of caravans, een parkeerterrein voor het parkeren van 49 auto’s, facilitaire gebouwen, zoals entree, receptie, campingwinkel, kantine en kinderboerderij met een totale oppervlakte van ongeveer 500 m². Tussen de facilitaire gebouwen en het veld voor tenten, campers en caravans een recreatieve zone voor een speelveld, een zwembad en een kinderboerderij en een schuur met een oppervlakte van 150 m² voor de opslag van materialen en machines voor onderhoud.

Tegen het voornemen om de voornoemde bestemmingsplannen voor te bereiden en in procedure te brengen kunt u in deze fase geen zienswijzen indienen. Ook wordt geen advies gevraagd aan een onafhankelijke instantie en worden er geen stukken ter inzage gelegd.
De in voorbereiding zijnde bestemmingsplannen met alle daarbij behorende stukken zullen wel in het kader van de procedure zoals beschreven in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening ter inzage worden gelegd. Vanaf dat moment kan iedereen, mondeling en/of schriftelijk zienswijzen bij de gemeenteraad indienen.
De start van deze procedure zal via de gebruikelijke wijze bekend worden gemaakt in DeMooiRooiKrant, de Staatscourant en via de gemeentelijke website en op www.ruimtelijkeplannen.nl .

Algemene informatie
Als u nog vragen heeft over dit voornemen, dan kunt u contact opnemen met de heer J. den Otter van het team Ruimtelijke Ordening via telefoonnummer 0413-481911