De Helden van Kien.
De Helden van Kien. Foto: Jos van Nunen 2023

Discussie over verruiming openingstijden Helden van Kien

Recreatie en Toerisme

Sint-Oedenrode  – De openingstijden van restaurant De Helden van Kien hebben al enkele jaren geleid tot klachten uit de buurt en donderdagavond stond het op de agenda van de raadscommissie. Aanleiding was een verzoek van de Helden van Kien om een langere openingstijd, onder meer om het restaurant ook te kunnen inzetten voor zelfstandige feesten, partijen en bijeenkomsten. Om dat mogelijk te maken, is een herziening nodig van het huidige bestemmingsplan, dat de openingstijd beperkt tot 22.00 uur.

Tegen die herziening is een schriftelijke zienswijze ingediend, ondertekend door enkele buren van de Bieslook. “De ingediende zienswijze geeft geen aanleiding de raad voor te stellen het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen” aldus het college. Het onderwerp werd ingeluid door twee insprekers. Mw. Van Grinsven trok namens de bezwaarmakers, verenigd in ‘De tien van Kien’ fel van leer tegen de gemeente, die hun vragen niet serieus zou hebben afgedaan en toegeschreven zou hebben naar door hen gewenste conclusies. Ze zouden desnoods doorprocederen tot aan de Raad van State. Restauranthouder dhr. Jansen hield een pleidooi over de toegevoegde waarde van hun verzoek, en betreurde dat door de omwonenden óver hun gepraat werd en niet mét hun.

Over de historie van de huidige beperking tot 22.00 uur in 2016 was iedereen het in grote lijnen eens, of de argumenten van destijds nog opgaan allerminst.  Voor CDA was het een hamerstuk maar de andere fracties wilden toch ergens grenzen aangeven voor de openingstijden en een maximaal aantal feesten tot diep in de nacht. Ook kun je straks geen nee meer zeggen als de Schaapskooi met zo’n zelfde verzoek komt, redeneerden sommige fracties.

De fractie Hart had onlangs een bijeenkomst georganiseerd met als thema ‘Pretpark Buitengebied’ waarin ook De Helden van Kien een rol speelde. Daaruit was onder meer naar voren gekomen dat van de zeventien ingediende klachten over geluidsoverlast in 2022 tegen De Helden van Kien, volgens de politie slechts één aan hen kon worden toegeschreven en de rest aan andere bronnen. De klachten waren alleen gekomen vanaf Bieslook, geen enkele van bewoners van de Zwembadweg die op vrijwel dezelfde afstand wonen van de geluidsbron. Het deed CDA-er Jankees Schwiebbe verzuchten “De mens lijdt het meest van het lijden dat hij vreest”. De fractie GBM komt waarschijnlijk met een amendement (voorstel tot aanpassing) en andere fracties lieten doorschemeren daar misschien wel in mee te gaan.

Wethouder Jan van Burgsteden gaf niet de garanties waar sommige fracties om vroegen maar deed suggesties om de herziening acceptabel te maken, zoals geluidsmeting aan de gevel en strakkere afspraken over handhaving. In het vuur van de discussie leek één punt uit het huidige bestemmingsplan over het hoofd te worden gezien: de bouw van 75 vakantiehuisjes in het park. Dat punt blijft in het collegevoorstel ongewijzigd. De geruststelling van de wethouder dat dit echt niet zal gebeuren ‘omdat de grond van de gemeente is’ kon de commissie niet echt overtuigen. Laurens van Voorst (Hart) herinnerde fijntjes aan de lichtmast bij Eerde, waar een vergelijkbare situatie speelde. Het punt staat voor besluitvorming op de gemeenteraadsagenda voor 6 april.