Afbeelding

Kappen onder de Wet natuurbescherming

Algemeen

Meierijstad - Het college van B&W van Meierijstad gaat in maart nieuwe bebouwde kommen voor de Wet natuurbescherming voorleggen aan de gemeenteraad. Met deze bebouwde kommen liggen de bevoegdheden van gemeente en provincie vast, als het gaat om het kappen van bomen en houtopstanden.

Wet natuurbescherming
De Wet natuurbescherming regelt de bescherming van natuurgebieden, de bescherming van planten en dieren en die van bossen en andere houtopstanden buiten de bebouwde kom. De provincie is verantwoordelijk voor alle vergunningen die in dat kader van die wet worden verleend.

De 'bebouwde kommen'
De nieuwe bebouwde kommen zijn voor burgers en ondernemers van belang wanneer zij houtopstanden of bomen willen gaan kappen. Binnen de nieuwe bebouwde kommen moeten eigenaren een kapvergunning aanvragen bij de gemeente. Buiten de nieuwe bebouwde kommen moet dat bij de provincie gebeuren. Wethouder Harry van Rooijen benadrukt dat deze kombegrenzing alleen gericht is op het kappen van houtopstanden: "Naast deze bebouwde kommen, zijn de bebouwde kommen van de Algemene Plaatselijke Verordening immers ook nog gewoon van kracht. Deze zijn altijd gemarkeerd met de bekende komborden langs de wegen. De begrenzing van de kommen voor de Wet natuurbescherming wijkt af van die vertrouwde bebouwde kommen. Reden is dat op die manier belangrijke houtstructuren niet abrupt afgebroken worden." In de praktijk betekent het in Meierijstad vooral dat de ODBN (Omgevingsdienst Brabant Noord) de grotere bosgebieden voor haar rekening neemt en de gemeente Meierijstad de kleinere recreatiegebieden Camping de Graspol in Nijnsel en Bungalowpark de Molenheide

Raadplegen kaart
De kaart van de nieuwe bebouwde kommen voor de Wet natuurbescherming wordt na vaststelling op de website van Meierijstad geplaatst. Deze zal onder het onderwerp 'Bomen kappen' te vinden zijn. Hier zijn ook de overige regels rondom het kappen van bomen geplaatst.