Logo mooirooi.nl
Team Meierijstad werd de grote winnaar.   | Fotonummer: 52a1f3
Team Meierijstad werd de grote winnaar. (Foto: )
Politiek Meierijstad

Nieuw grondbeleid Meierijstad biedt kans tot bouwen

Meierijstad - Tijdens de afgelopen raadsvergadering benadrukte TEAM Meierijstad nogmaals het belang van het kunnen bouwen in alle dorpen van Meierijstad. De raad stemde dan ook in met situationeel grondbeleid. Dat wil zeggen, als er in een dorp geen grond beschikbaar is om te bouwen, de gemeente actief over kan gaan om gronden aan te kopen zodat er huizen gebouwd kunnen worden. De fractie van TEAM is dan ook blij met deze beleidswijziging en is van mening dat of het nu gaat om Keldonk, Eerde, Olland, Boerdonk, Wijbosch, Boskant, Zijtaart, Nijnsel, Mariaheide, Schijndel, Erp, Sint-Oedenrode of Veghel, voor alle inwoners  in verschillende woonbehoeftes kunnen voorzien. Bouwen moet in alle 13 kernen!
Vermesting en verontreiniging bodem uit Duurzaamheids rapport 


TEAM is van mening dat het rekenkamerrapport "Duurzaamheid en Participatie in Meierijstad" voor het overgrote deel een prima rapport is waarvan we de conclusies kunnen ondersteunen. Op één punt steunen we het rapport niet. Dat betreft het punt waarin gesteld wordt dat er sprake is van ernstige bodemverontreiniging in Meierijstad als gevolg van de intensieve veehouderij. En woorden worden gebruikt als "vermesting" dit geeft een suggestieve negatieve uitstraling op onze agri sector. De fractie van TEAM Meierijstad is dan ook samen met CDA tot een voorstel gekomen om deze onjuistheden te schrappen uit het rapport. 

Erfgoed Meierijstad
Erfgoed is zeer belangrijk, het draagt bij aan de identiteit van elke kern van onze gemeente. TEAM stelde tijdens de behandeling enkele vragen aan wethouder van den Boogaard. De vragen waren uiteenlopend van; "hoe handhaven we?", tot "wat is de rol van de monumentencommissie?". TEAM kijkt met vertrouwen het vervolgtraject tegemoet. De eerste klap is immers een (ouderwetse) daalder waard nu de verordening tijdens de raadsvergadering van 20 september unaniem is vastgesteld.

Invalide parkeervoorzieningen
Team Meierijstad vindt dat een parkeerkaart/plaats voor sommige inwoners van Meierijstad onmisbare voorwaarden zijn om mee te kunnen blijven doen, en dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. In de commissievergadering werd door TEAM opgemerkt dat het voorstel niet rijp was voor behandeling in de raad. Nauw betrokkenen zoals de adviesraad Sociaal Domein, de Stichting Toegankelijk Meierijstad en de Seniorenraad waren niet om advies gevraagd. TEAM pleitte dus voor uitstel. Helaas, TEAM kreeg daar in de commissievergadering de handjes niet voor op elkaar. Maar het kan verkeren. In de raad van 20 september werd de motie wel  aangenomen, met – breed gedragen –  de toevoeging dat het college ook advies bij de drie groeperingen opvraagt. 

De nieuwe basisschool in Nijnsel kan gebouwd worden
Tijdens de raadsvergadering van 20 september is het raadsvoorstel waarin extra krediet gevraagd werd om een kindcentrum bij de nieuw te bouwen basisschool in Nijnsel te bouwen unaniem aangenomen. Het kindcentrum zal bestaan uit kinderdagopvang, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. Dit kindcentrum zal aan dezelfde strenge kwaliteitseisen, (Frisse scholen en Bijna Energie Neutraal Gebouw) voldoen als de basisschool.

We hebben nog goed gekeken of een Multi Functionele Accommodatie tot een mogelijkheid zou behoren. In een MFA zouden dan naast een onderwijsvoorziening ook een gemeenschapsfunctie en zorg- en hulpverleningsfuncties in het kader van het sociaal domein gehuisvest worden. Dit was echter niet mogelijk in Nijnsel, gelet op eerdere onderzoeken.

Vaststelling standplaatsenbeleid
Donderdag 20 september is het standplaatsenbeleid vastgesteld. Het maximale aantal standplaatsen wat is toegestaan wordt nu 8 in de grotere kernen en 3 in de kleine kernen. In het raadsvoorstel werd maximaal 6 voorgesteld, maar hierdoor kwam een viskraam in Schijndel in de problemen. Door een raadsbreed gedragen amendement, wat mede door TEAM werd ingediend is dit probleem nu opgelost. Ook de bewoners van Wijbosch kunnen tevreden zijn, omdat daar door het inspreken van Jack van Zutphen van de dorpsraad het aantal werd verhoogd van 3 naar 8 standplaatsen.

Indien er vragen zijn over de onderwerpen, kunnen deze gestuurd worden aan info@teammeierijstad.nl

Meer berichten
 

Wat vindt u?

Vind jij de AVG te ver gaan?Reageren!