Afbeelding
Foto: Jeroen vd Sande

Heikampenweg Sint-Oedenrode in beeld voor woningbouw

Woningbouw Woningbouw

Sint-Oedenrode - De gemeente Meierijstad heeft een grote behoefte aan woningen. Net als op veel andere plekken in het land en in de provincie is er sprake van almaar stijgende prijzen en krapte in het beschikbare woningaanbod. Voor veel woningzoekenden is het moeilijk om een geschikte woning te vinden. Het gemeentebestuur is unaniem in haar vraag naar oplossingen voor woningbouw in onze gemeente. De omvang van de opgave werd in september 2020 ook aangetoond in de gewijzigde provinciale woningbouwprognoses. In de woonvisie 2018 werd nog uitgegaan van een toename van 3.940 woningen in de periode 2018 tot 2028. Hiervan zijn er in 2018 en 2019 al ruim 1.000 gerealiseerd. We gaan nu uit van de provinciale prognoses die in de periode 2020-2040 5.750 benodigde extra woningen ramen. Waar de gemeente in de huidige woonvisie nog vasthoudt aan 70% plancapaciteit stelt het college de gemeenteraad nu voor dit op te hogen naar 125%. Ook wil het college dit in 15 jaar in plaats van 20 jaar realiseren.


De Heikampen Sint-Oedenrode in beeld voor woningbouw 

Landelijke aanpak
Er ligt dan ook een flinke opgave om ervoor te blijven zorgen dat iedereen goed kan wonen. In februari van dit jaar presenteerden 34 organisaties, waaronder NEPROM, Aedes, IPO en de VNG, hun landelijke plannen in de Actieagenda Wonen, waar het bijbouwen van veel nieuwe woningen een belangrijk onderwerp in is. De Actieagenda Wonen is bedoeld om de uitdagingen aan te pakken voor een goed functionerende woningmarkt.  

Aanpak Meierijstad
Die uitdagingen willen wij ook voor onze gemeente aanpakken. Daarom presenteren wij ons eigen Actieplan woningbouw. In dit actieplan woningbouw geven we aan hoe we om willen gaan met de hogere provinciale woningbouwprognoses en hoe we dit willen combineren met het versnellen van de woningbouwproductie. We stellen ons daarbij ten doel om in ieder geval de komende vijf jaar met onze samenwerkingspartners minimaal 600 nieuw beschikbare woningen per jaar te realiseren. Dit is een gewijzigd punt ten opzichte van de woonvisie 2018. Daar werd uitgegaan van gemiddeld net geen 400 woningen per jaar. Om dit bouwtempo al op korte termijn mogelijk te maken willen we meer gebruik maken van tijdelijke woningbouw, waardoor we in een kortere procedure de woningen kunnen realiseren.

Diverse acties
Verantwoordelijk wethouder Rik Compagne: “Om onze regie op de woningmarkt te verbeteren willen we een aantal instrumenten gaan inzetten. Die geven ons meer grip op de snelheid van de woningbouw en op de beschikbaarheid van woningen voor verschillende doelgroepen. We willen met deze instrumenten aan de slag gaan en de werking ervan goed blijven monitoren. Zo kunnen we zien of de maatregelen het beoogde effect hebben of dat er nog behoefte is aan verdere maatregelen.”  

Bouwvolume
Wethouder Jan Goijaarts: “Om het volume in de bouwplannen te verhogen hebben we nieuwe bouwlocaties nodig waar we grotendeels ook zelf voor gaan zorgen.” Zo zullen we zo spoedig mogelijk starten met Veghels Buiten Noord Oost. Daarnaast gaan we inzetten op nieuwe uitbreidingsplannen die voor een groot deel in de kernen Sint Oedenrode en Schijndel gerealiseerd gaan worden. Om zelf de regie te voeren, heeft het college een voorlopig voorkeursrecht gevestigd in Sint-Oedenrode en Schijndel. 


Gebied voorkeursrecht Sint-Oedenrode 

Met al deze plannen willen we voor ruim 2.000 extra nieuwbouwwoningen gaan zorgen. Hier willen we nog de transformatie mogelijkheden van leegstaand vastgoed naar woningen aan toevoegen. Daarnaast borgen we zowel de kwaliteit van al onze kernen als de hogere kwantiteit van de woningbouwaantallen door onverminderd te sturen op voldoende bouwvolume. Dat doen we door het verduidelijken van het traject bouwaanvragen, het actief benaderen en vlottrekken van locaties die niet tot ontwikkeling komen en het bieden van experimenteerruimte aan onze bouwpartners in de sneltoetscriteria voor nieuwe initiatieven. “We kunnen op deze manier sturen dat in alle kernen meer woningen gebouwd kunnen worden dan we nog in de woonvisie 2018 hadden voorzien en dat stemt me zeer tevreden,” besluit Rik Compagne.

Wat is voorkeursrecht?
Gemeenten kunnen op basis van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) een voorkeurspositie innemen in de grondmarkt. Als een gemeente op een locatie een voorkeursrecht vestigt, dan moet de grondeigenaar, wanneer deze zijn gronden wil verkopen, dit eerst aan de gemeente te koop aanbieden. Deze voorkeurspositie helpt de gemeente om de grond tegen een marktconforme prijs aan te kopen en voorkomt prijsopdrijving door speculatie.  

Vervolg 
Het vervolgtraject bestaat uit verschillende stappen. Het college heeft het voorkeursrecht voorlopig gevestigd, de gemeenteraad besluit daarna over definitieve vestiging van het voorkeursrecht. De gemeente gaat nader onderzoek doen naar de haalbaarheid van de gebiedsontwikkeling. Met het haalbaarheidsonderzoek wordt duidelijk of het mogelijk is om binnen het zoekgebied van de voorkeursrechten een nieuwe woonwijk te realiseren. Om daarna te komen tot een globaal ontwerp, betrekt de gemeente belanghebbenden. Dit betekent dat we in gesprek gaan met grondeigenaren, omwonenden en geïnteresseerden, die hier graag komen wonen. Het haalbaarheidsonderzoek zal enige tijd in beslag nemen. Het participatietraject start daarom niet op korte termijn. De verwachting is dat dit in 2022 start.

De Heikampenweg Sint-Oedenrode in beeld voor woningbouw
Gebied voorkeursrecht Sint-Oedenrode