De Vlagheide
De Vlagheide Foto: Henri van Hoorn
ingezonden

Windmolens en Zonneparken in Meierijstad

Ingezonden Ingezonden

Meierijstad - De windmolen en het zonnepark worden gezien als de oplossing om in de toekomst energie op te wekken. Dit in het kader van een schonere wereld. Aan de windmolens kleven naast dit positief effect nogal een groot aantal nadelen. Voor een aantal van ons is dit minder relevant, echter bij het plaatsen van een windmolen of windturbine treedt slaghinder, slagschaduw, vogelsterfte op.

Slaghinder
De draaiende rotorbladen van windturbines veroorzaken het meeste geluid. Dit noemen we aerodynamisch geluid. De hoeveelheid geluid is vooral afhankelijk van de tip snelheid (ofwel rotordiameter en toerental) en de vormgeving van de rotorbladen. Op het moment dat een rotorblad de mast passeert verandert de ‘klankkleur’. Overdag geldt 47 dB als grens. In de praktijk komt de wettelijke norm neer op een minimumafstand tussen windmolens en woningen van 300 à 400 meter. De Europese norm voor plaatsing is 10x de mast hoogte van de windmolen. In Meierijstad wil men molens van 240 meter bouwen. De afstand bedraagt europees gezien 2400 meter tussen woningen. Daar wil men in Nederland niet aan.

Slagschaduw
De ronddraaiende wieken van een windmolen kunnen schaduw op de omgeving veroorzaken. Dit wordt ‘slagschaduw’ genoemd. Die schaduw reikt het verst als de zon laag staat (’s winters, in de ochtend en in de avond). Daarnaast zal de slagschaduw verder reiken naarmate de windmolen hoger is en de ashoogte toeneemt, en groter worden naarmate de rotordiameter groter wordt. De afwisseling van donker en licht door slagschaduw kan als hinderlijk worden ervaren. De frequentie, de intensiteit en de duur ervan bepalen de mate van hinder. Om die reden zijn er normen voor slagschaduw. In overleg met de omgeving is het vaak ook mogelijk om extra afspraken te maken over het beperken van slagschaduw tot praktisch nul.

Vogelsterfte
In Nederland staan momenteel 1800 windturbines die samen zo’n 50000 vogel slachtoffers per jaar veroorzaakt. Het merendeel staat op zee. In het binnenland zal dit alleen maar toenemen en ook invloed hebben op andere dieren zoals de vleermuis. Wanneer men kiest voor plaatsing op natuurgebieden of vogelweide gebieden zal dit een enorme afbraak doen aan die populaties vogels die daar leven.

Zonneparken
Een zonnepark heeft t.ov. een windturbine geen directe gevolgen voor de mens. Wel ontstaat er een grote afname van gronden voor de Flora en Fauna. Grondgebonden zonneparken hebben effecten op bodem, landbouw en biodiversiteit. Algemene tips voor ontwikkelaars • Houd bij het ontwerp rekening met toekomstig gebruik: wat gebeurt er met het terrein als de panelen na 20-30 jaar verwijderd worden? • Voorkom monoculturen bij zonneparken: breng zoveel mogelijk verscheidenheid aan. • Kijk voor specifieke invulling van ontwerp en inrichting ook naar de (directe) omgeving van het perceel. Heeft het perceel een functie in een breder gebied? • Benut lokale ecologische kennis van natuurverenigingen (te vinden via www.ivn.nl, www.knnv.nl, www.landschappen.nl, www.natuurplaza.nl). Tips voor beleidsmakers en vergunningverleners • Stuur op de locatiekeuze: waar zijn zonneparken meer en minder gewenst? Werk voor het maken van afwegingen samen op bovengemeentelijk niveau. • Stuur op een goede ecologische inpassing: maak het onderdeel van de vergunningvereisten. Betrek lokale natuurorganisaties. • Ga flexibel om met de hoogte van de panelen/draagconstructies. Hoe hoger de panelen, hoe meer ruimte voor natuur. • Neem bij tenders voor ontwikkelingen op eigen grond, ruimte voor natuur op als een belangrijk selectiecriterium. • Stimuleer ecologisch goede ontwerpen, bijvoorbeeld met lagere leges. • Kijk of het strategisch positioneren van zonneparken bestaande kwetsbare natuurgebieden kan beschermen. Bijvoorbeeld door zonneparken te benutten als bufferzone waar geen mest wordt opgebracht en het grondwaterpeil omhoog kan.

Bron: Brochure Zonnepanelen en Natuur (www.topsectorenergie.nl)

Vlagheide
Sovon heeft in 2021 7500 waarnemingen op de Vlagheide opgeschreven in hun verslag {sovon waarnemingen Vlagheide} Men kan aannemen dat als de helft van het terrein zonnepark wordt dat een enorme invloed heeft op de biodiversiteit. Het is zonde om het nu steeds ontwikkelende gebied, als vogelweide gebied, daarvoor in te richten.

Gemeentebelangen Meierijstad