Op dit terrein zou het zonnepark moeten komen.
Op dit terrein zou het zonnepark moeten komen.

Zonnepark Nijnselseweg stap dichterbij

Duurzaamheid Duurzaamheid

Sint-Oedenrode - In Meierijstad zijn vorig jaar zeven kansrijke initiatieven voor zonneparken geselecteerd. Die kregen de ruimte om een participatietraject op te starten en het plan verder uit te werken. Het eerste plan is daar inmiddels zover mee dat het college er principe-medewerking onder voorwaarden aan heeft verleend. Het betreft een zonnepark van circa vier hectare tussen de Nijnselseweg en de A50 ten zuiden van Sint-Oedenrode (bekend als de Masta-driehoek). De initiatiefnemer is Solisplan.

De initiatiefnemer moet nog aan enkele voorwaarden voldoen om daadwerkelijk verder te kunnen met het aanvragen van een vergunning. Zo mogen er binnen een afstand van 100 meter van een zonnepark geen burgerwoningen staan; bij dit plan is dit wel het geval. Het is echter alleen toegestaan als er maatwerk kan worden toegepast. De initiatiefnemer moet daarom aangeven hoe ze dat doet en wat betrokken bewoners daarvan vinden. Het college verlangt ook een verslaglegging van de omgevingsdialoog. En er moet een check komen op een eventueel noodzakelijke ontheffing in het kader van Wet Natuurbescherming. Gemeente en initiatiefnemer sluiten een overeenkomst waarin nadere afspraken over bijv. financiële deelname, landschappelijke inpassing en betaling eventuele planschade worden vastgelegd.

Wethouder van Rooijen: “De opgave waar we met z’n allen voor staan, CO2 neutraal in 2050, is enórm. Dit soort initiatieven helpen ons, zijn zelfs noodzakelijk, om de omschakeling van fossiele naar duurzame energie in Meierijstad te maken. Tegelijk stellen we hoge eisen aan de initiatiefnemers, vooral waar het om het participatietraject gaat. We gaan zo snel als het kan en zo langzaam als het moet.” Met de medewerking geeft het college aan vertrouwen te hebben in de manier waarop deze initiatiefnemer de omgeving betrekt bij het proces en bij het ruimtelijk ontwerp. Maar ook hoe ze met de omgeving in gesprek gaan over lokaal eigendom en financiële deelname.

De gemeente heeft zelf afgelopen maanden ook diverse informatieavonden voor haar inwoners georganiseerd. Bijvoorbeeld om uitleg te geven over het proces dat elk plan moet doorlopen, en wie daarin wanneer waarover beslist. En vooral ook over de mogelijkheden die inwoners en belanghebbenden hebben om mee te praten en hun stem te laten horen. In de eerste tranche heeft de raad in totaal 50 hectare vrij gegeven voor zeven plannen. De andere zes principeverzoeken verwacht het college binnenkort ook te kunnen beoordelen.