Logo mooirooi.nl
   | Fotonummer: f8e467
Woningbouw / Sint-Oedenrode

Woningbouwplannen grote kernen

Sint-Oedenrode / Meierijstad - Meer regie voeren op de woningbouwopgave; dat is wat het college van B&W van Meierijstad gaat doen, ook in de drie grote kernen. Daarbij zet ze in op de woningbouwaantallen en woningtypen, die aansluiten bij de vorig jaar vastgestelde Woonvisie. Voor Schijndel vraagt dat om toevoegen van nieuwe plannen zodat er ook in de komende jaren voldoende gebouwd wordt. In Sint-Oedenrode gaat de gemeente bestaande plannen prioriteren, zodat ze éen voor éen tot uitvoering komen. Voor Veghel moet stevig bijgestuurd worden omdat er gewoon téveel projecten zijn die bovendien deels niet het type woningen bevatten waaraan behoefte is.

Herijkingproces nu afgerond: nieuw kompas

De Woonvisie laat een opgave zien van 3.940 woningen voor heel Meierijstad in de periode 2018-2028, toe te voegen aan de bestaande woningvoorraad. Daarnaast zijn álle bij de gemeente bekende plannen geïnventariseerd. En die plaatjes zijn op elkaar gelegd. Daarop is geconcludeerd dat regievoering noodzakelijk is om vraag en aanbod met elkaar in de pas te laten lopen; Er moet immers gebouwd worden voor de behoefte op de korte, maar óók op de lange termijn. Tegelijk is het belangrijk dat de gemeente voldoende flexibiliteit behoudt. Die is nodig om in te kunnen spelen op bijzondere kansen die zich voor kunnen doen en voor projecten om de centra leefbaar te houden. Concreet streeft de gemeente ernaar om 70% van de verwachte vraag in projecten vast te leggen en 30% flexibel te houden. Het college zet het woningvraagstuk in een breder perspectief met andere uitdagingen waar ook een antwoord op moet komen. Denk aan leegstaand of vrijkomend vastgoed in de winkelcentra, vrijkomende schoolgebouwen en vrijkomende agrarische bebouwing (VAB's). Een reservering van 30% is hard nodig om in de toekomst, óók met woningbouw een bijdrage te kunnen leveren aan die ontwikkelingen. De aanpak voor elk van de tien kleine kernen is in april jl. al gepresenteerd. Nu voor de drie grote kernen ook een strategie is vastgesteld, is de Herijking van het Woningbouwprogramma afgerond. De nieuw aangetreden wethouder Rik Compagne is blij dat er nu voor elke kern van Meierijstad een koers op maat uitgezet is: "Dat is de enige manier om invulling te geven aan onze ambitie: bouwen in alle kernen én tegelijk een toekomstbestendige en duurzame woningmarkt creëren. Het oplossen van het tekort aan betaalbare woningen voor starters en senioren is daarin essentieel."

Prioriteren in Sint-Oedenrode
In Sint-Oedenrode zijn wél voldoende concrete plannen voor handen om de komende jaren in de vraag te kunnen voldoen. Het woningbouwprogramma is voor ongeveer 80% gevuld met plannen waarover afspraken al vastliggen. Bijna al deze projecten zijn echter nog in voorbereiding, waardoor de woningbouw zelf op korte termijn achter kan blijven bij de behoefte. In Sint-Oedenrode zijn daarnaast te veel duurdere koopwoningen geprogrammeerd. Dit gaat ten koste van de noodzakelijke goedkopere koopwoningen en middenhuur.
Regie voeren houdt ook hier in dat de gemeente de bekende plannen één voor één begeleidt naar realisatie, zodat er daadwerkelijk gebouwd kan worden. Daarbij stuurt ze ook op meer goedkopere huurwoningen en middenhuur in plaats van geplande duurdere koop. Er is geen ruimte om nieuwe plannen toe te voegen, tenzij ze voldoen aan het genoemde besluit van december 2017.
 

Meer berichten
 

Wat vindt u?

Viert u Halloween?Reageren!