Logo mooirooi.nl
   | Fotonummer: bf590c
Foto: Jos van Nunen
Meierijstad

Nota 'Van nul tot later' paraat

Meierijstad - De gemeente Meierijstad is er trots op dat de Nota preventief jeugdbeleid Meierijstad 2019-2022 'Van nul tot later' nu voorligt. De nota is opgesteld na een ruim participatieproces.

Gesproken is gesproken met de (individuele) netwerkpartners. Naast het jongerenwerk, de kinderopvang en het onderwijs hebben eerste- en tweedelijns zorgpartijen, zoals Centrum voor Jeugd en Gezin, Basisteam Jeugd en Gezin, GGD Hart voor Brabant en Novadic Kentron, input geleverd. Ook de jongeren zelf en de kennisgroep jeugd en onderwijs van de Adviesraad Sociaal Domein Meierijstad zijn betrokken. . Ook de door de gemeenteraad geleverde input tijdens de beeldvormende avond is in de nota opgenomen.

Ontwikkelingsmogelijkheden jeugd
De ambities uit de Mijlpalen van Meierijstad zijn duidelijk in de nota opgenomen. Kern van deze ambities is:
- Voor de jeugd zijn in Meierijstad voldoende ontwikkelingsmogelijkheden voor de groei naar volwassenheid door onder andere onderwijs, welzijn en vrijetijdsbesteding.
- Voor jongeren met problemen is er zorg en ondersteuning onder andere via de jeugdzorg. Het preventief jeugdbeleid richt zich op alle jeugdigen in Meierijstad van 0 tot 23 jaar.
Menno Roozendaal, wethouder Jeugd: "Ik geloof dat kinderen behoefte hebben aan speelruimte. Letterlijk en figuurlijk. Met het bieden van aandacht, veiligheid en liefde kunnen we in Meierijstad die basis leggen. Dat vraagt van de gemeente en haar maatschappelijke partners investeren in preventie. In een goed opgroei- en opvoedklimaat in Meierijstad. Laat dit preventief jeugdbeleid daar een goed fundament voor zijn."

Proces
De nota hebben we samen met het onderwijs, betrokken organisaties uit het werkveld en (verzorgers van) jeugdige inwoners opgesteld. Inbreng van de verschillende doelgroepen is essentieel is voor het beleid wat nu in de nota is neergelegd. Met de Adviesraad Sociaal Domein Meierijstad is de nota besproken en toegelicht. De ASD heeft na deze toelichting de nota met de werkgroep Jeugd besproken. Hun op- en aanmerkingen zijn grotendeels overgenomen en verwerkt. De ASD heeft positief advies uitgebracht en dit advies wordt toegevoegd aan de onderlinge stukken. Wij stellen hun bijdrage zeer op prijs.

Meer berichten
 

Wat vindt u?

Welke van deze drie geselecteerde namen moet de nieuwe naam voor Prinsenzittingen 2020 worden?Reageren!