Logo mooirooi.nl
   | Fotonummer: 8c8752
Foto:
Meierijstad

Stichting Koeveringse Molen opgeheven

Meierijstad - Na ampel overleg heeft het bestuur van de Stichting Koeveringse Molen tot zijn grote spijt moeten besluiten tot liquidatie van de stichting. Gedurende ruim 10 jaren zijn plannen gemaakt tot herbouw van de in 1944 door oorlogshandelingen vernielde molen. Met diverse partijen is overleg gevoerd over de herbouw echter zonder het gewenste resultaat.

Aan ambitie en inzet van vrijwilligers heeft het niet gelegen, integendeel: veel tijd en energie is geïnvesteerd in het maken van plannen, bestuurlijk en ambtelijk overleg, het werven van fondsen en subsidies. Steeds bleek dat de financiering en exploitatie van een herbouwde molen de grote struikelblokken waren. Een poging om in plaats van traditionele herbouw een futuristische molen met een exploitabel bezoekerscentrum te bouwen strandde door het gebrek aan belangstelling van de zijde van het bedrijfsleven.

In het kader van het Intergemeentelijk Masterplan Vlagheide werd in 2008 een rapport opgesteld met het doel te komen tot herbouw van de Koeveringse Molen. Dit rapport werd aangeboden aan de Stuurgoep Vlagheide. In deze stuurgroep waren de provincie en de drie gemeenten Schijndel , Veghel en Sint-Oedenrode vertegenwoordigd. Het toen bestaande enthousiasme over de voorgenomen herbouw leidde tot de oprichting in 2009 van de stichting Koeveringse Molen. Deze stichting heeft in de loop van de laatste (bijna) 10 jaren enorm veel werk verzet, om er een aantal te noemen: het laten maken van een businessplan, overleggen met diverse partijen, sponsor- en donateurswerving, het opstellen van nieuwsbrieven, het houden van presentaties en voorlichtingsbijeenkomsten……
Duidelijk werd dat zowel de financiering en de exploitatie het bestuur voor onoverkomelijke problemen plaatste. In beginsel waren er subsidiemogelijkheden mits aangetoond kon worden dat de exploitatie van de molen met het bezoekerscentrum geheel zelfstandig zou kunnen geschieden.
Om uit de impasse te geraken is nog een poging ondernomen om af te zien van de traditionele herbouw door een futuristische molen te construeren met een bezoekerscentrum het als thema voedsel en duurzaamheid. Daarvoor was steun van de zijde van het bedrijfsleven nodig. Overleggen daarover hebben helaas niet tot het gewenste resultaat geleid.
Het geheel overziende komt het bestuur van de Koeveringse Molen tot de slotsom dat noch traditionele herbouw noch moderne bouw haalbaar is, met name in financiële zin.
Daarom kan redelijkerwijs dit bestuur niet anders besluiten dan over te gaan tot liquidatie van de stichting.
Het bestuur is de vrijwilligers, donateurs, sponsors, adviseurs en allen die direct of indirect hebben bijgedragen aan het verwezenlijken van de doelstellingen van de stichting zeer erkentelijk.


Meer berichten
 

Wat vindt u?

Gaat u met Kerst uit eten?Reageren!