Logo mooirooi.nl
Zo ziet het wegdek er in de Nieuwstraat uit.   | Fotonummer: 0eda62
Zo ziet het wegdek er in de Nieuwstraat uit. (Foto: )

Koeveringsedijk en Nieuwstraat worden vervangen

Sint-Oedenrode / Meierijstad - Eind 2018 heeft de gemeenteraad van Meierijstad geld gereserveerd voor de vervanging van wegverhardingen in 2019. Het budget voor uitvoering van de werkzaamheden bedraagt 4,5 miljoen. Daarnaast zijn middelen gereserveerd voor de uitvoering van mobiliteitsmaatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid en bereikbaarheid. In 2019 gaat het om 1,2 miljoen. In de raad van 27 juni wordt voorgelegd voor welke locaties deze middelen worden ingezet.

Voorstel wegverhardingen

Het college stelt voor de volgende verhardingen te vervangen: het fietspad Jekschotstraat (Veghel), de Koeveringsedijk tussen Sint-Oedenrode en Schijndel, de Nieuwstraat (Olland) en enkele straten in de wijk Kienehoef in Sint-Oedenrode (als onderdeel van het project Klimaatrobuuster Kienhoef). Alle verhardingen die in 2019 vervangen worden, hebben het einde van de technische levensduur bereikt; repareren is geen optie meer. Bij de selectie van de projecten voor 2019 heeft het college ook gelet op de kansen om het werk integraal aan te pakken, overlast te beperken en de mogelijkheid om burgerparticipatie op tijd goed te kunnen organiseren.

Voorstel mobiliteitsmaatregelen
Een goede bereikbaarheid van kernen, wijken en bedrijventerreinen staat hoog op de agenda van de gemeente. Het college stelt enkele gemeentebrede projecten voor die daaraan bijdragen: Zo wil ze investeren in "Communities" (gericht op het slimmer organiseren van mobiliteit door werkgevers), kleinschalige plaatselijke verbeteringen die de doorstroming en/of verkeersveiligheid bevorderen en het verbeteren van de verkeersveiligheid van schoolomgevingen (Uilenbrink in Veghel en Sint Antonius van Padua in Nijnsel).
De Schijndelsweg en Lindendijk in Sint-Oedenrode krijgen een reconstructie. Dat geldt ook voor delen van de Pastoor Smitsstraat in Olland. Op de N616 komen twee nieuwe aansluitingen. Het betreft de aansluiting van de Bunderdreef en het fietspad tussen de Erpseweg en de Udenseweg. De fietspaden langs de Populierlaan in Veghel krijgen een nieuwe, uniforme inrichting en in het verlengde daarvan wordt de fietsstraat Rembrandtlaan - Frans Halsstraat – Populierlaan aangelegd. Verder kiest het college voor aanvullende maatregelen in de wijk Kienehoef (onderdeel Klimaatrobuuster Kienehoef))

Integrale benadering
Vanuit een integrale benadering is, door de verschillende disciplines (riolering, groen, verkeer) die in de openbare ruimte van Meierijstad werkzaam zijn, gekeken naar hun opgave voor de komende jaren. Wethouder Harry van Rooijen schetst welke afwegingen een rol hebben gespeeld bij de prioritering van projecten: "We kiezen ervoor om zoveel mogelijk 'werk met werk te maken' en daarmee ook de overlast te beperken. Bij het ontwerp en de uitvoering van de projecten willen we inwoners, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties zo veel mogelijk al in een vroeg stadium betrekken. Bij complexe projecten vraagt zo'n aanpak om meer voorbereidingstijd en die nemen we dan ook. En dan zijn er nog externe factoren; Sommige projecten zijn kansrijk voor subsidiering; maar dan moeten we wel tijdig aantonen dat we zelf als gemeente over voldoende resterende middelen beschikken om de plannen daadwerkelijk te kunnen realiseren."

Duurzaamheid
Bij veel maatregelen op het gebied van wegreconstructies en mobiliteit speelt duurzaamheid een rol. Er wordt zo veel mogelijk ingezet op het stimuleren van burgers en bedrijven om zich op een duurzame wijze te verplaatsen, zoals met de fiets of het openbaar ervoer. Dit stemt overeen met de Duurzaamheidsvisie van de gemeente Meierijstad.


Meer berichten
 

Wat vindt u?

Ziet u drugsgebruik in uw omgeving?Reageren!