Logo mooirooi.nl
   | Fotonummer: 3b1e02
Foto: Hans van den WIjngaard
Meierijstad

Gemeente wil stoppende agrariërs meer ruimte geven

  Landbouw / Visserij

Meierijstad - Met nieuw beleid voor vrijkomende agrarische bebouwing (VAB-beleid) wil gemeente Meierijstad zich sterk maken voor behoud en ontwikkeling van de kwaliteit en vitaliteit van het buitengebied. Ze wil stoppende agrarische ondernemers meer ruimte geven om een nieuwe bestemming te vinden voor hun bedrijf. Dat verwoordt het college van B&W in zijn voorstel "Kansen voor kwaliteit".

Half miljoen vierkante meter
Het grote aantal agrarische bedrijven dat de komende jaren vrij komt te staan, baart gemeente Meierijstad zorgen. De verwachting is dat in Meierijstad ruim 200 boeren zullen stoppen tot 2030 en dat daarmee zo'n half miljoen vierkante meter aan bedrijfsruimte de agrarische functie verliest. Een deel wordt hergebruikt en een deel blijft leeg staan. Het gevaar van die ontwikkeling is dat het landschap verloedert, de vitaliteit wordt aangetast of schuren worden gebruikt voor criminele
activiteiten zoals drugslabs. Dat wil het college voorkomen door meer kansen te bieden om te ondernemen in het buitengebied.

Maatwerk mogelijk maken
Wethouder Jan Goijaarts ziet dat ondernemers steeds vaker met originele niet-voorspelbare ideeën komen voor herontwikkeling van een vrijkomende locatie: "Maar de strakke voorwaarden uit de bestemmingsplannen laten dat vaak niet toe. Om daadwerkelijk de beoogde transformatie in het buitengebied te krijgen, is er daarom behoefte aan beleid dat meer ruimte biedt voor maatwerk. Met het nieuwe afwegingskader "Kansen voor Kwaliteit" (onderdeel van het project Vitaal Buitengebied) gaan we hierin voorzien." De nieuwe werkwijze wordt in maart aan de raad voorgelegd.

Kwaliteitsimpuls
Uitgangspunt van het kader is dat nieuwe ontwikkelingen die gebiedspassend zijn, de kwaliteit van het buitengebied moeten versterken. Een kwaliteitsimpuls kan bijvoorbeeld bestaan uit de aanleg van nieuwe natuur of uit de sloop van gebouwen. Initiatiefnemers kunnen ook kiezen voor het storten van een bijdrage in een gemeentelijk fonds. De gemeente investeert daaruit dan in kwaliteitsverbeteringen van het buitengebied.

Als partners samen optrekken
De Omgevingswet treedt in werking in 2021. In de geest van die wet wil het college al uitgaan van de 'ja, mits' benadering. De kwalitatieve maatwerkbeoordeling van initiatieven vraagt een andere rol en houding van de gemeente. Een houding van er samen uit willen komen. De focus ligt niet meer op het toetsen van een initiatief, maar op het mogelijk maken daarvan. Daarmee wordt de gemeente een partner bij het vinden van oplossingen. Gemeente Meierijstad verwacht daarbij van de initiatiefnemer dat de direct omwonenden en andere belanghebbenden worden betrokken bij die nieuwe plannen.

De nieuwe werkwijze betekent overigens niet dat alle activiteiten in het buitengebied worden toegelaten. Voor detailhandel, kantoren met baliefunctie, showrooms en bedrijven met een industriële uitstraling blijven de centrumgebieden en bedrijventerreinen de aangewezen plaatsen.
 

Meer berichten
 

Wat vindt u?

Vindt u dat het terrein van Rhode verplaatst had moeten worden?Reageren!